Phần mềm quản lý thông tin trẻ em tại cơ sở

Phần mềm quản lý thông tin trẻ em tại cơ sở là gì ? 

Học viên tham gia lớp tập huấn được hướng dẫn thao tác trực tiếp trên máy tính cách cài đặt và sử dụng phần mềm quản lý thông tin trẻ em tại cơ sở. Cán bộ cấp xã, phường, thị trấn có nhiệm vụ nhập thông tin trẻ em trên địa bàn quản lý từ sổ theo dõi trẻ em và khai thác, xuất báo cáo; cán bộ cấp tỉnh, huyện có nhiệm vụ quản lý và khai thác dữ liệu đa chiều về trẻ em theo cấp quản lý.
Từ những kiến thức được cung cấp, hy vọng cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em sẽ triển khai tốt phần mềm này tại đơn vị, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên phạm vi toàn tỉnh.

Phục vụ công tác quản lý thông tin về trẻ em tại địa phương do đơn vị hành chính nhà nước cấp Tỉnh, Huyện, Xã quản lý.

Phần mềm quản lý thông tin trẻ em tại cơ sở là phần mềm phục vụ quá trình nhập liệu, quản lý và khai thác thông tin trẻ em từ cấp Trung ương đến địa phương gồm: thông tin hồ sơ trẻ em; thông tin trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; thông tin trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt và thông tin trợ giúp trẻ em. Phần mềm được cài đặt trên từng máy với cơ sở dữ liệu được sử dụng tập trung tại cơ sở dữ liệu của Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

  • Tên công ty: Việt Edutech
  • Số điện thoại: 024.73000045
  • Email: contact@vietedutechjsc.com
  • Trạng thái: Hỗ trợ trực tuyến
Xin chào, Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?